English Menu  Turkish Menu

Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni süreç, üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştirecek biryapı içermektedir. Bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemlerini, diğer yanda ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon sistemlerini tanımlamaktadır [11] ve ürün geliştirmede çeşitli disiplinler arasındaki yakın işbirliğini teşvik etmektedir [12].

Mrugalska ve Wyrwicka (2017) endüstri 4.0kavramını, “karmaşık fiziksel makine ve cihazların, ticari ve toplumsal sonuçları daha iyi tahmin etmek, kontrol etmek ve planlamak için kullanılan ağa bağlı sensörler ve yazılımlarla entegrasyonu” veya “ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yeni bir değer zinciri organizasyonu ve yönetimi seviyesi” olarak tanımlamaktadırlar. Endüstri 4.0, özerk kontrolü ve dinamik üretimi nedeniyle değer zincirlerinin optimizasyonu üzerinde yoğunlaşmıştır. Rekabetçi ürünlerin, hizmetlerin, güçlü ve esnek lojistik ve üretim sistemlerinin tasarımını ve uygulanmasını kapsamaktadır [8]. Can ve Kıymaz (2016)Endüstri 4.0’ın üretimle direkt yada dolaylı olarak ilişkili olan bütün birimlerin birbiri ile ortak çalışmasını planladığını, dijital verilerin, yazılımın ve bilişim teknolojilerinin birbiri ile entegre olarak çalışmasını öngördüğünü söylemektedirler [1].Batista ve ark. (2017) endüstri 4.0’ın imalat sanayiinde, sensör ve aktüatör alt yapılarında yer alan tüm değer zinciri sürecinin organizasyonu ve yönetimindeki ileri bir gelişim aşaması olduğunu söylemektedirler [13]. Qin ve ark.(2016)’a göre endüstri 4.0, çeşitli şirketler, fabrikalar, tedarikçiler, lojistik, kaynaklar, müşteriler vb. arasında var olacak komple bir iletişim ağı anlamına gelmektedir. Burada her bölüm, ağdaki ilgili bölümlerin talep ve durumuna bağlı olarak gerçek zamanlı olarak yapılandırmalarını optimize etmektedir. Başka birdeyişle, gelecekteki iş ağı, kendi kendini organize eden bir statüye ulaşabilen ve gerçek zamanlı cevapları iletebilen her bir işbirliği bölümü tarafından etkilenmektedir [5]. Schumacher veark. (2016) ise endüstri 4.0’ın internetin ve destektek nolojilerinin (örn. gömülü sistemler) fiziksel nesneleri, insan oyuncularını, akıllı makineleri, üretim hatlarını ve süreçleri örgütsel sınırlar boyunca entegre etmelerinin omurgasını oluşturduğu yeni teknolojik gelişmeler olduğunu bildirmektedirler [6].

Endüstri 4.0 kavramı gelecekte rekabetçi ortamda ayakta kalmak için önemli bir strateji olarak görülmektedir. Buna, rekabetçi ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve uygulanmasının yanı sıra esnek lojistik ve üretim sistemleri de dâhildir. Endüstriyel şirketler şu anda ürünlerin bireyselleştirilmesinin artması, kaynak verimliliğinin artırılması ve pazara girme süresinin kısaltılması gibi zorlukların üstesinden gelmek için endüstri 4.0 terimi üzerinde durmaktadırlar[14].Endüstri 4.0, kendiliğinden yapılandırma, kendi kendini denetleme ve kendini iyileştirme gibi otonomik özelliklere sahip akıllı sistemler tarafından yönlendirilen imalat ekosistemlerini sağlayacaktır. Böylelikle, makine-insan işbirliğine ve simbiyotik ürün gerçekleştirimine dönük yeni tip ileri üretim ve endüstriyel süreçler ortaya çıkacaktır. Bunun sonucu olarak da eşi benzeri görülmemiş düzeyde operasyonel verimlilik elde etmemize ve verimliliğimizi hızlandırmamıza izin verecektir [15].

Endüstri 4.0’da, üretimde üretilen akıllı ürün diye tabir edilen yeni bir ürün türü ortaya çıkmaktadır. Bu ürünler, müşterilere fonksiyonel rehberliği iletmek için bilgi taşıyan ve üretim sistemine geribildirim sağlayan sensörler, tanımlanabilir bileşenler ve işlemcilerle gömülüdür [5]. Akıllı bağlantılı ürünler, yeni işlevsellik, çok daha fazla güvenilirlik, çok daha yüksek ürün kullanımı ve geleneksel ürün sınırlarını aşan ve öne çıkabilen yetenekler için katlanarak genişleyen fırsatlar sunmaktadır [16]. Bu ürünlere, ürünlerin veya kullanıcıların durumunun ölçülmesi, bu bilginin taşınması, ürünlerin izlenmesi ve sonuçlara göre analiz edilmesi gibi birçok fonksiyon eklenebilir. Endüstri 4.0 altında yeni bir satın alma yöntemi sağlanarak müşterilere de birçok avantajlar sunulmaktadır. Örneğin onların fikirleri üretim sırasında herhangi bir zamanda alınabilir veya siparişlerini son dakikada bile olsa ücretsiz olarak değiştirebilirler. Öte yandan, akıllı ürünlerle müşterinin sadece ürünün üretim bilgisini bilmesine değil, aynı zamanda kendi davranışlarına bağlı olarak kullanım tavsiyesi almasına da olanak tanınmaktadır [5].

Endüstri 4.0’ın hedefleri; bilgi teknolojilerinin ürettiği ürünlerin toplu olarak özelleştirilmesini sağlamak, üretim zincirinin otomatik ve esnek uyumunu sağlamak, parçaları ve ürünleri izlemek, parçalar, ürünler ve makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, insan-makine etkileşimi (HMI)paradigmalarını uygulamak, akıllı fabrikalar da nesnelerin interneti özellikli üretim optimizasyonunu sağlamak ve değer bakımından yeni tür hizmetler ve iş modelleri sunmak olarak sıralanabilir [4].Endüstri 4.0 sisteminin karmaşıklığının giderek büyümesine rağmen aşağıda özetlenen potansiyellere de sahiptir [8].

İş süreçlerinin dinamik yapısından kaynaklanan rekabet ve esnekliği artırma(kalite, zaman, risk, sağlamlık, fiyat ve çevre dostu),

• Talep zincirindeki arızaları ortadan kaldırma,

• Gerçek zamanlı uçtan uca görünürlük sayesinde karar vermeyi optimize etme,

• Artan kaynak üretkenliği (belirli bir kaynak hacminden en yüksek çıktıyı sağlayan) ve verimlilik (belirli bir çıktı elde etmek için mümkün olan en düşük miktarda kaynak kullanıyor) sağlama,

• Değer fırsatları (yenilikçi hizmetler, yeni istihdam biçimleri, KOBİ’lerin ve yeni teşebbüslerin gelişme imkânı) oluşturma,

• Enerji ve kişisel maliyetleri düşürme.

Endüstri 4.0, sayısız teknolojiyi ve ilişkili paradigmalar kapsamaktadır [15]. Ortaya çıkan bu paradigmalardan bazıları, Radyo Frekansı Tanımlama (Radio Frequency Identification-RFID), Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP), Nesnelerin İnterneti(Internet of Things-IoT), Nesnelerin Endüstriyelİnternet’i (Industrial Internet of Things-IIoT),Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems- CPS), bulut tabanlı imalat (Cloud Based Manufacturing-CBM), akıllı fabrika, akıllı ürün vb., olarak sıralanabilir [4, 6,15]. Bu özellikler yalnızca internet teknolojileri ve gelişmiş algoritmalarla yüksek derecede ilişkili değil, aynı zamanda Endüstri 4.0’ın katma değerli bir bilgiişleme ve endüstriyel katma değerli bir süreç olduğuna işaret etmektedir [4].

KAYNAKLAR

[1] A. V. Can ve M. Kıymaz, “Bilişim teknolojilerinin perakende mağazacılık sektörüne yansımaları: muhasebe departmanlarında endüstri 4.0 etkisi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, pp. 107-117, 2016.

[2] S. Sayer ve A. Ülker, “Ürün yaşam döngüsü yönetimi”, Mühendis ve Makina, cilt. 55, no.657, pp. 65-72, 2014.

[3] K. Witkowski, “Internet of things, big data, industry 4.0–innovative solutions inlogistics and supply chains management”,Procedia Engineering, vol. 182, pp. 763-769, 2017.

[4] L.U. Yang, “Industry 4.0: a survey ontechnologies, applications and open researchissues. Journal of Industrial Information Integration, in press.

[5] Q. Jian, L. Ying and R. Grosvenor, “Acategorical framework of manufacturing forindustry 4.0 and beyond”, Procedia CIRP,vol. 52, pp. 173-178, 2016.

[6] S. Andreas, E. Selim and W. Sihn, “Amaturity model for assessing industry 4.0readiness and maturity of manufacturingenterprises”, Procedia CIRP, vol. 52, pp.161-166, 2016.

[7] C. Prinz, F. Morlock, S. Freith, N.Kreggenfeld, D. Kreimeier and B.Kuhlenkötter, “Learning factory modules forsmart factories in industrie 4.0”, ProcediaCIRP, vol. 54, pp. 113-118, 2016.

[8] B. Mrugalska and M.K. Wyrwicka,“Towards lean production in industry 4.0.”,Procedia Engineering, vol. 182, pp. 466-473, 2017.

[9] A. J. Trappey, C. V. Trappey, U. H.Govindarajan, A. C. Chuang and J. J. Sun,“A review of essential standards and patent landscapes for the internet of things: a keyenabler for industry 4.0”, Advanced Engineering Informatics, in press.

[10] Ege Bölgesi Sanayi Odası AraştırmaMüdürlüğü, “Sanayi 4.0: uyum sağlayamayan kaybedecek, Ekim 2015.

[11] A. Sinan, “Üretim için yeni bir izlek: sanayi4.0”, Journal of Life Economics, no. 8, pp.19-30, 2016.

[12] J. Herter and J. Ovtcharova, “A model based visualization framework for cross disciplinecollaboration in industry 4.0 scenarios”,Procedia CIRP, vol. 57, pp. 398-403, 2016.

[13] N. C. Batista, R. Melício and V. M. F.Mendes, “Services enabler architecture forsmart grid and smart living services providers under industry 4.0”, Energy andBuildings, vol. 141, pp. 16-27, 2017.

[14] F. Rennung, C. T. Luminosu and A.Draghici, “Service provision in theframework of industry 4.0.”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 221,pp. 372-377, 2016.

[15] L. Thames and D. Schaefer, “Softwaredefinedcloud manufacturing for industry4.0.”, Procedia CIRP, vol. 52, pp. 12-17,2016.

[16] E. Hofmann and M. Rüsch, “Industry 4.0and the current status as well as futureprospects on logistics”, Computers inIndustry, vol. 89, pp. 23-34, 2017.

[17] M. Landherr, U. Schneider and T.Bauernhansl, “The application centerindustrie 4.0-industry-driven manufacturingresearch and development”, Procedia CIRP,vol. 57, pp. 26-31, 2016.

[18] S. Aksoy, “Değişen teknolojiler ve endüstri4.0: endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş”,SAV Katkı, cilt., 4, pp. 34-4, 2017.

[19] S. Wang, J. Wan, D. Zhang, D. Li and C.Zhang, “Towards smart factory for industry4.0: a self-organized multi-agent systemwith big data based feedback andcoordination”, Computer Networks, vol.101, pp. 158-168, 2016.

[20] T. Stock and G. Seliger, “Opportunities ofsustainable manufacturing in industry 4.0”,Procedia CIRP, vol. 40, pp. 536-541, 2016.

[21] S. Erol, A. Jäger, P. Hold, K. Ott ve W.Sihn, “Somut Endüstri 4.0: üretimin geleceği için öğrenmeye yönelik senaryo temelli bir yaklaşım”, Procedia CIRP, cilt. 54, sayfa 13-18, 2016.

# Industry40 #IoT #iot #profinet #profibus #robotik #kablo

The Only Total Solar Eclipse of 2020

The Only Total Solar Eclipse of 2020 …

As southern Chile and Argentina fell into darkness yesterday, thousands of people raised their heads to the sky to watch an eclipse lasting about two minutes.

Although stargazers in Chile are in danger of not being able to see the eclipse due to heavy rain, the natural phenomenon could be seen partially with the separation of the clouds at the last moment.

“It was a beautiful and unique event,” said 18-year-old Matias Tordecilla, one of the observers. We didn’t think we would see it because of the weather and clouds, but the weather cleared just in time. It was like a miracle, ”he says.

Traveling with his family for 10 hours to see the eclipse, Tordecilla said, “It’s not something you see only with your eyes; it’s also an event you feel with your heart, ”he adds.

This incident that took place yesterday is the second eclipse in Chile in the last 18 months.

13:00 local time yesterday, while Turkey time of 19: the eclipse occurred in 00 people gathered thousands of tourists and the locals have wait until the time the clouds.

“It gave me goosebumps,” says local resident Cinthia Vega.

Between Villa El Chocon and Piedra del Aguila villages in the Argentine state of Patagonia, several families and tourists have even camped in hopes of seeing the eclipse.

The eclipse was visible along a 90-kilometer-wide corridor from the Pacific coast in Chile to Argentina along the Andes.

In July 2019, about 300,000 people gathered in the Atacama desert in northern Chile, home to many observatories to see the previous eclipse.

How does a solar eclipse occur?

Solar eclipse is a natural phenomenon observed as a result of the Moon entering between the Earth and the Sun during its orbital motion, and thus the Moon partially or completely covering the Sun. For the eclipse to occur, the Moon must be in the new moon phase and in conjunction with the Sun with respect to the Earth, that is, the orbital plane must coincide with the orbital plane of the Earth around the Sun. Although the Moon revolves around the Earth about twelve times in a year, the Moon does not pass directly in front of the Sun every time, as a result of an angle of about five degrees between the orbital plane of the Moon and the orbital plane of the Earth, so this overlap occurs infrequently . Therefore, between two and five solar eclipses are observed a year. At most two of these can be total eclipse. A solar eclipse follows a narrow corridor on Earth. Therefore, a solar eclipse is a very rare event for any region.

 

#SolarEclipse #Solar #Moon #Luna #güneştutulması #aytutulması #güneş #ay

Koronavirüs COVID-19

Koronavirüs Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler (COVID-19)

2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedir?
Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), kişiden kişiye yayılabilen bir solunum hastalığıdır. COVID-19’a neden olan virüs, ilk olarak Wuhan, Çin’de bir salgına yönelik bir soruşturma sırasında tespit edilen yeni bir koronavirüstür.

COVID-19 Bulaşıcımıdır?
Covid-19 Bulaşıcıdır. COVID-19 insandan insana yayılıyor. COVID-19 ile enfeksiyon riski, örneğin sağlık çalışanları veya hane halkı üyeleri gibi COVID-19 olduğu bilinen biriyle yakın temas halindeki kişiler için daha yüksektir. Enfeksiyon riski daha yüksek olan diğer kişiler, COVID-19’un sürekli yayıldığı bir bölgede yaşayan veya son zamanlarda yaşamış olan kişilerdir.

COVID-19 nasıl yayılır?
COVID-19’a neden olan virüs muhtemelen bir hayvan kaynağından ortaya çıktı, ancak şimdi insandan insana yayılıyor. Virüsün esas olarak, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yoluyla birbirleriyle (yaklaşık 1,82 metre içinde) yakın temas halinde olan insanlar arasında yayıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, bir kişinin virüsü olan bir yüzeye veya nesneye dokunup sonra kendi ağızlarına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19’u elde etmesi de mümkündür, ancak bunun ana sebep olduğu düşünülmemektedir.

COVID-19’un belirtileri nelerdir?
COVID-19 bulaşmış hastada hafif ila şiddetli solunum yolu hastalığı görülmektedir.

• Yüksek Ateş
• Öksürük
• Nefes Darlığı

Bu virüsün ciddi komplikasyonları nelerdir?
Bazı hastalarda her iki akciğerde pnömoni, çoklu organ yetmezliği ve bazı durumlarda ölüm vardır.

Kendimi Nasıl Kroyabilirim?
İnsanlar günlük önleyici eylemlerle kendilerini solunum yolu hastalıklarından korumaya yardımcı olabilir.
• Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.
• Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının.
• Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

Hastaysanız, solunum yolu hastalıklarını başkalarına yaymaktan kaçınmak için,
• Hasta olduğunuzda evde kalın.
• Öksürüğünüzü örtün veya bir dokuya (kağıt mendil, ıslak medil vb.) hapşırın, daha sonra çöp kutusuna atın.
• Sık dokunulan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Yakın zamanda COVID-19’un sürekli yayıldığı bir bölgeden seyahat etsem ne yapmalıyım?
Etkilenen bir bölgeden seyahat ettiyseniz,
2 haftaya kadar hareketlerinizde kısıtlamalar. Bu dönemde semptomlar gelişirse (ateş, öksürük, nefes darlığı), tıbbi yardım alın. Gitmeden önce sağlık uzmanınızın ofisini arayın ve seyahatiniz ve belirtileriniz hakkında bilgi verin.
Başkalarını hastalığınıza maruz bırakmadan nasıl bakım alacağınıza dair talimatlar verecektir. Hastayken, insanlarla temastan kaçının, dışarı çıkmayın ve hastalığı başkalarına yayma olasılığını azaltmak için seyahatlerinizi erteleyin.

Bir aşı var mı?
Şu anda COVID-19’a karşı korunacak bir aşı bulunmamaktadır. Enfeksiyonu önlemenin en iyi yolu, hasta olan insanlarla yakın temastan kaçınmak ve sık sık ellerinizi yıkamak gibi günlük önleyici tedbirler almaktır.

Tedavi var mı?
COVID-19 için spesifik bir antiviral tedavi yoktur.

KAYNAK: cdc.gov/COVID19

CS 314937-A 03/20/2020

light+building fuarı

light+building fuarı

Dünyanın önde gelen aydınlatma ve bina hizmetleri teknolojisi fuarı, akıllı ve ağa bağlı çözümler, geleceğe yönelik teknolojiler ve mevcut tasarım trendlerini sunmaktadır.

Aydınlatma ve Bina Hizmetleri Teknolojisinde Dünya Lideri

2.700’den fazla katılımcı, dünyaya ilklerini Frankfurt Fuar Merkezindeki Light + Building’de sunuyor. 220.000’den fazla ziyaretçiden neredeyse yarısı Almanya dışından geliyor. Başlıca ziyaretçi grupları arasında mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, planlamacılar ve mühendisler, esnaf ve kadın ve perakende ve toptan satış sektörlerinden ve sektörden temsilciler yer almaktadır.

Light + Building, elektrikle çalışan tüm bina hizmetleri sistemlerini kapsayan, yenilikçilik için bir ticaret fuarıdır; bina hizmetleri sistemlerinin entegre planlamasını, hem genişliği hem de derinliği bakımından benzersiz olan bir ürün yelpazesiyle desteklemeyi amaçlamaktadır. Dünyanın en büyük aydınlatma ve bina hizmetleri mühendisliği fuarı olan Light + Building, binaların enerji tüketimini azaltmak için aynı zamanda içlerindeki konfor düzeyini yükseltmek için çözümler sunar. Şov, LED ve fotovoltaik teknolojisinden elektrikli araçlara kadar her şeyi, “akıllı”, “akıllı ölçüm” ve “akıllı ızgaralar” ile elektrik kullanma yollarını kapsar. Sanayi, aydınlatma ve ağ bağlantılı bina hizmetlerini birleştirerek, binalardaki enerji tasarrufu potansiyelinden tam olarak yararlanılmasında önemli bir katkı sağlayan entegre bir ürün ve hizmet yelpazesi sunabilir.

Light + Building ürün segmentleri

Dünyanın mimarlık ve teknoloji alanlarını birleştiren tek ticaret fuarı olan Light + Building, aynı zamanda ve yerde entegre bina planlaması için kilit sektörleri sunar:

Light + Building, aydınlatma pazarı için dünyanın en büyük aşamasını temsil eder. Sergilerin toplam yelpazesi, çeşitli stillerdeki tasarım armatürlerini, çeşitli şekillerde ve her türlü kullanım için teknik armatürleri ve lambaları, ayrıca dış mekan ve sokak aydınlatması da dahil olmak üzere çok çeşitli teknik aydınlatma bileşenlerini ve aksesuarlarını içerir.

Gösteride, aydınlatma, elektroteknoloji ve ev ve bina otomasyonu ile ilgili her türlü yeni ve ilham verici fikirler var.

Elektroteknoloji

Genel olarak, tümleşik çözümleri hedef alan merkezi, sektörler arası teknolojileri ile, elektrik ve elektronik mühendisliği bina hizmetleri teknolojisi içinde önemli bir yere sahiptir. Ve sadece Light + Building’de aydınlatma ve ev ve bina otomasyonu gibi diğer esnafların çalışmaları kapsamında sunulan elektrik ve elektronik çözümleri bulacaksınız. Bu eşsiz kombinasyon sayesinde endüstrinin, binalardaki enerji tasarrufu potansiyelinden tam olarak yararlanılmasında çok önemli bir katkı yaparak entegre bir ürün ve hizmet yelpazesi sunabilmesi mümkün olmaktadır.

Ticari ziyaretçiler, bina sistem çözümleri ve elektrik tesisatı ürünlerini 12.0 ve 12.1 Salonlarında bulacaklardır. Tasarım odaklı elektrik tesisatı bileşenleri de Salon 11.1’de gösterilmektedir. Elektrik tesisatı ve şebeke teknolojisi Salon 11.0’da görülecektir. Ek olarak, ev ve bina otomasyonu ürün segmentleri hem Salon 11 + 12 hem de Salon 9.0 ve 9.1 için ortaktır. Ek olarak, Salon 9’un iki seviyesindeki odak elektrik mühendisliği üzerinedir. 2020 yılında, Salon 9.1’de bina güvenliği teknolojisi için uluslararası platform olan Intersec Building, “bağlı güvenlik” konusu etrafında dönerken, Salon 9.2’deki “Genç Yetkinlik”, bilgi edinmeye istekli ziyaretçiler için ilk çağrı limanıdır. Aydınlatma bileşenleri, güvenlik ve acil aydınlatma, aydınlatıcılar ve aydınlatma kontrol sistemleri Salon 8’de sunulmaktadır.

Tüm teknik disiplinlerin entegrasyonu bina otomasyonunun hayati bir rol oynadığı anlamına gelir: elektrik tesisatlarının artan ara bağlantısı ve dijitalleşmesi, evde ve işte yaşam kalitesinde bir artışa yol açmaktadır. Light + Building’de endüstri, yalnızca düşük enerji tüketimi ve modern güvenlik beklentileri için değil, aynı zamanda bireysel tasarım fırsatları ve yüksek bir kolaylık düzeyi için çözümler ve teknolojiler sunmaktadır.

Ev ve bina otomasyonu

Tüm teknik işlemleri birleştirdiği için, binaların otomasyonu genel görüntüde önemli bir rol oynamaktadır: elektroteknik tesisatların artan ağ iletişimi ve dijitalleşmesi hem işte hem de evde yaşam kalitesini artırmaktadır. Light + Building’de endüstri, hem düşük enerji tüketimi hem de modern güvenlik sistemleri için talepleri karşılamayı amaçlayan genel çözümler ve teknolojilerin yanı sıra, bireysel tasarım ve yüksek konfor seviyeleri sunmaktadır.

Ev ve bina otomasyonu ürün grubu, Salon 9.1’de elektrik kontrollü güvenlik teknolojisi ile birlikte sunulmaktadır.

Kablo Nedir?

Kablo

Yüksek akım veya zayıf akımda kullanılan hem damarları hemde dış kısmı elektrik akımana karşıyalıtılan içerisinde metal iletkenler bulunan tellerdir.Kablo içinde bulunan bir veya birden çok
iletken malzeme bir yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Kablo içindeki iletkenler genelde alüminyum veya bakırdan imal edilirler. Kablodaki bu teller tek bir tel veya tellerden oluşmuş bir
örgü şeklinde olabilmektedir. Yüksek akım kablolarda iletken malzeme olarak alüminyum kullanıdığı takdirde aynı akımı iletmesi için bakırdan 1/2 çap daha büyük olmalıdır.
Eğer daha güçlü kablo isteniyorsa bu kablolar çelik bir örgüyle güçlendirilirler. çelik örgülü kablolar yapıları itibariyle yüksek gerilim hatlarında tercih edilmektedirler.

Zayıf akım kabloları yapı itibariyle yüksek voltaj olmayan yerlerde tercih edilir. Bunlara örnek olarak koaksiyel kablolar, cctv kamera kabloları, diafon kabloları, kordon kabloları, telefon kabloları, pur kablolar, data lan kabloları, zil telleri, yangın alarm kabloları, dijital kablolar, kumanda ve kontrol kabloları, endüstri 4.0 kabloları, fe180 ph120 özellikli kablolar şeklinde örneklendirilebilir. Bu kablolardan düşük akımlar geçtiği için zayıf akım kablolar olarak nitelendirilmiştir.

Koaksiyel kablolar genel olarak bina içi CATV ve CTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istene SATV uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak mini u6 kablo, rg6 u4 kablo, rg6 u6 kablo, rg11 u4 kablo, rg11 u6 kablo, rg213 kablo, rg214 kablo, rg58 kablo örnek verilebilir.

CCTV kablolar kapalı devre kamera sistemlerinde görüntü, ses, alarm ve güç sinyallerinin iletilmesini sağlayan kompozit kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak mini coax kablo, mini u4 kablo örnek verilebilir.

Diafon kabloları bina içi tesisatlarda dahili haberleşme, ses ve diafon sistemlerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak dt4, dt8, dt12, dt13 kablo örnek verilebilir.

Kordon kabloları zayıf akımla çalışan lamba, aplik, avize için bükülü tellerden oluşan kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak kordon cu kablo örnek verilebilir.

Telefon kabloları bina içi tesisatlarda telefon, santral ve abone dağıtımında kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak pdv, pdv-k, pdh, hbh kablo örnek verilebilir.

Pur kablolar zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömürü veren kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak YSLYC11Y, LIYC11Y, 11YSLC11Y, 11YSL11Y, YSL11Y, LIY11Y kablo örnek verilebilir.

Data lan kabloları bilgi işlem sistemlerinde terminalleri yoğun kullanılan ofislerde ve binalarda kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak cat5e, cat6, cat7, cat8 kablo örnek verilebilir.

Yangın alarm kabloları dahili ortamlarda sinyal ve data iletimi için yangın alarm sisteminde kontrol paneli, ddektörler, butonlar ve saha kontrol modüllerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak j-y(st)y…lg, j-h(st)h…lg, j-hh, j-yy kablo örnek verilebilir.

Sinyal kontrol kabloları dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılır. Özellikle endüstriyel elektronik, bina içi haberleşme, ses ve güvenlik sistemlerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak LIH(St)CH, LIY(St)CY, LIY(St)Y, LIH(St)H, LIYCY, LIHCH, LIHH, LIYY kablo örnek verilebilir.

Endüstri 4.0 kabloları endüstriyel sistemlerde robotik endüstride kullanılırlar.
Bu kablolara örnek olarak PROFINET, PROFIBUS, LOADCELL, EIBBUS, RS-485 kablo örnek verilebilir.

Kumanda kontrol kabloları Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu yerlerde, enstrüman ve kontrol mühendisliğinde yerlerde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak H05VVC4V5-K, H05VV5-K, YSLYCY, HSLHCH, YSLY, HSLH kablo örnek verilebilir.

Termoplastik HFFR Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri

TERMOPLASTİK HFFR YALITIM VE KILIF BİLEŞİKLERİ

Bu bileşikler ısıyla kolaylıkla şekillendirilirler ve soğuduğu zaman tekrar ısıyla şekil verilebilir. Geri dönüşümü olan bileşiklerdir. Extrüvizyon ile kablo kılıflama ve yalıtımında en çok tercih edilen bileşiklerdir.
Çalışma sıcaklığı 90°C’ye kadar olabilir.HFFR bileşiklerinde bulunması gereken malzemelerin minimum değerleri ulusal ve uluslararası standartlar belirlenmiştir. Bu standartlardan bazıları şöyledir.

1- EN 50290-2-26 Haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri; HFFR yalıtımıyla üretilecek LIYY, PDH, LIYCY, J-H(St)H, PDV gibi haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarında yalıtım bu standartda uygun bileşikler kullanılmalıdır.
2- EN 50290-2-27 Haberleşme, sinyal kontrol, enstrümantasyon ve data kabloları için termoplastik HFFR kılıf bileşikleriÜ; HFFR kılıflı üretilecek CAT6 U/UTP LSZH, LIHH, LIHCH gibi haberleşme, sinyal kontrol, data ve enstrümantasyon kablosu üretilirken kılıflama bu standarda uygun bileşikler kullanıldır.
3- TS EN 50363-7 Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri; HFFR yalıtımlı alçak gerilim ve kontrol kablosu üretilirken bu standarda uygun bileşik kullanılmalıdır.
4- TS EN 50363-8 Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR kılıf bileşikleri; alçak gerilim enerji ve kontrol kablosu kılıfması yapılırken bu standarda uygun bileşikler kullanılmalıdır.

TERMOSET YALITIM VE KILIF BİLEİKLERİ (ÇAPRAZ BAĞLI HFFR)

Çapraz bağlı HFFR üretilirken, XLPE yalıtımındaki şartlar oluşturularak üretilir. Çapraz bağlı HFFR polimerlerinin çalışma sıcaklığı 125°C’ye kadar çıkabilmektedir. XLPE’den farkı ise içine katılan ATH veya MDH dolgu malzemesi sayesinde yangın sırasında damlama yapması neredeyse olmamasıdır.

AVANTAJLARI

• Kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksektir.
• Yağlara karşı dayanımı yüksektir.
• Mekanik oluşumlara karşı dayanımı yüksektir.
• Yüksek sıcaklık değişikliklerinde elektriksel ve fiziksel olarak özellikleri bozulmaz.
• Yüksek termik dayanıklılığa sahip olup uzun ömürlüdür.

HFFR bileşikleri ile üretilen kablolar özellikle zehirli ve korozif gazların istenmediği, kabloların yangına katkısının en za olması gereken yerlerde, zorlu çalışma koşullarında ve yangın riski bulunana ortamlarda kullanılmalıdır.
Yalıtım ve kılıflamada aşağıdaki standartlar uygulanır.

1- TS EN 50363-5 TERMOSET YALITIM BİLEŞİKLERİ İÇİN ÖZELLİKLER
2- TS EN 50363-6 TERMOSET KILIF BİLEŞİKLERİ İÇİN ÖZELLİKLER

Mekas Kablo

Kablo Yalıtım ve Kılıflama da HFFR Bileşikleri

KABLO YALITMINDA KULLANILAN HFFR BİLEŞİKLERİ

Yapılarda döşenmiş kablolama sistemleri yanıcı ve zehirli gaz üreten yapılarda oldukları için yangının yayılma oranını arttırmaktadır. Yangın esnasında yanan kablolar zehirli gaz ürettikleri için can güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Yangın olaylarında kabloların yangın yayılımına sebep oldukları ve canlıları zehirledikleri tespit edilmiştir. Bu zehirlenmenin sebepleri arasında kablo yalıtımında ve kılıflarında kullanılan yalıtım malzemelerinin halojen ihtiva etmesidir.
Halojen olarak bilinen maddeler zehirli ve tehlikeli elementlerdir. Yangın esnasında metal ve gazlarla yaptıkları bileşikler canlılar ve yapılar üzerinde yıkıcı ve öldürücü etki yaparla.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde kablo yalıtımında ve kılıflamasında kullanılan malzemeler belirli bir süre yangına dayanan, alevi iletmeyen ve zehirleyen korozif gaz üretmeyen malzemeler olarak üretilmeye başlanmıştır. Bu türdeki kablo yalıtım ve kılıf malzmeleri HFFR diye adlandırdığımız malzemelerdir.
Kısaca HFFR (Halojen Free Flame Reterdant) bilşikler güvenlik açısından zor alev almalı ve kendi kendine sönebilmektedir. HFFR malzemeler bileşik olarak EVA, PP ve PE polimerlerinin ATH (alüminyum trihidroksit) veya MDH (magnezyum hidroksit) ile belerli oranlarda karıştırılarak üretilmektedir.

Bu malzemelerin yanma değerleri LOI (limiting oxygen ındex)’dir. LOI bir malzemenin yanması için ortamda bulunması gereken hava karışımındaki oksijen yüzdesi olarak hesaplanabilir. %15 oksijen içeren hava oratmında LOI değeri %15’ten ne kadar çoksa malzemenin yanıcılığı o denli düşer.
HFFR bileşikleri termoset ve termoplastik ikiye ayrılır.

 

Mekas Kablo

Silikon ve Kauçuk Plolimerler

Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri

Silikon, sentetik bir kauçuktur.Silisyum elementinin bir seri karmaşık reaksiyona girmesi sonucu elde edilir.
Polimer terkibinde halojen bulunmadığından, aleve maruz kaldığında zehirli gaz ve duman vermez. Silikon elastomerlerin kablo yalıtım ve kılıflanmasında kullanılmasının belirgin özellikleri
aşağıda sıralanmıştır.

• Mükemmel dielektrik özellikler
• Yüksek ısı dayanım (-60 +300 oC: uygun tipte katkı maddesi ile)
• Yaşlandırma faktörlerine çok iyi dayanım (UV ışınları, ozon, korona etkisi, kimyasal maddeler,
nemli ve sıcak hava şartları)
• Yangına mükemmel dayanım, toksik olmayan gaz ve düşük duman yoğunluğu

Silikon kauçuk kompaundlar, yangın şartlarında halojen free özellik sergilerler. Silikon kauçuklar aleve maruz kaldığında iletken üzerinde yalıtım özelliği bulunan seramik bir tabaka oluşturur ve bu sayede gerilim muhafa edilmiş olur.
Silikon kauçuk kompaundlar yagına dayanıklı kablolarda kullanılmaktadır.

Silikon kablolar ekstrüzyon prosesileri ile üretilir ve farjklı teknolojilerle vulkanize edilir.

1.Sıcak hava tüneli
2.Erimiş tuz banyosu
3.Basınçlı buhar (6~20 bar)

Vulkanizasyon için en çok tercih edilen yöntem sıcak hava tünelidir. Tünel sıcaklığı 200~300°C’dır. Tünelin boyu kablo üretimini etkilemektedir.

Basit silikon kompaundun formülü şu şekildedir.

1.Baz silikon
2.Kuvars
3.Peroksit
4.Pigment

 

Mekas Kablo

Harmonize Kablo Sembolleri Nelerdir?

Yapım Düzeni
H Harmonize Düzen
A Onaylanan Ulusal Yapı

Anma Gerilimi
01 100/100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
11 600/1000 V

Yalıtım Malzemeleri
V Polivinil Klorür (PVC)
V2 PVC, +90 °C’ye kadar
V3 PVC, Düşük Sıcaklık İçin
B EPR
E Polietilen
X XLPE PE (çapraz bağlı)
R Kauçuk
S Silikon Kauçuk

Kılıf yada Örgü Malzemeleri
V Polivinil Klorür (PVC)
V2 PVC, +90 °C’ye kadar
V3 PVC, Düşük Sıcaklık İçin
V5 PVC, Yağa Dayanıklı
R Kauçuk
N Cloroprene Kauçuk
Q Poliüretan
C4 Bakır Örgü Tel Ekran
J Cam Elyaf
T Tesktil Örgü

Özel Yapım Özellikleri
H Yassı Ayrılabilir Kablolar
H2 Yassı Ayrılamayan Kablolar
H6 Yassı Ayrılamayan Kablolar, Asansörler İçin
H8 Spiral Kablolar

İletken Tipi
U Tek Telli Yuvarlak İletken
R Çok Telli Yuvarlak İletken
K İnce Çok Telli (sabit tesisatlarda kullanılan kablolar için)
F İnce Çok Telli (esnek kablolar için)
H Ekstra İnce Çok telli
D Ark Kaynak Kabloları İçin Bükülgen İletken
E Ark Kaynak Kabloları İçin Ekstra Bükülgen İletken

Topraklama İletken Korumalı
X Toprak Koruma Damarsız
G Toprak Koruma Damarlı

Zayıf Akım Kabloların Yapısal Özellikleri

Zayıf Akım Kabloların Yapısal Özellikleri

Genellikle Zayıf akım kabloları 10 farklı yapıdan oluşmaktadır.

1.İletken
2.Damar
3.Damar Yalıtımı
4.Fitil-Kör Damar
5.Ayırıcı Bantlar
6.İç Kılıf ve Dolgular
7.Ekranlar
8.Ayırıcı Kılıflar
9.Metalik Zırhlar
10.Koruyucu Dış Kılıflar

1.İLETKEN

Elektrik enerjisini veya elektriksel işaretleri iletmekte kullanılan bir veya birden çok telden meydana gelen, yalıtılmış veya yalıtılmamış tel veya tel demetidir.

Kablolarda kullanılan iletkenler, geometrik kesitleri (mm²) veya çapları (mm) ile ölçülendirilir. Amerikan ölçü sistemi AWG ile de ölçülendirilen iletkenler bulunmaktadır.

İletkenin en önemli özelliği elektriksel direncidir. Bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğu direnç denmektedir.

2.DAMAR

Bir kablolnun yalıtılmış her bir iletkenidir. Damar iletken kısım ile bunu çevreleyen yalıtkan malzemeden oluşur.

3.DAMAR YALITIMI

Damar yalıtımı iletkenin elektriksel olarak yalıtan kılıfıdır. Yalıtkan maddeler elektrik akımına direnç gösteren akımı lietmeyen maddelerdir.
Bu maddeler elektrik endüstrisinde iletkenleri birbirinden ve çevrelerinden yalıtmak için kullanılırlar.

4.FİTİL-KÖR DAMAR

Çok damarlı kablolarda damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini sağlamak amacıyla kullanılan yalıtkan malzemelerdir.
Fitiller PVC. PE veya HFFR olabilir.

5.AYIRICI BANTLAR

Kablo imalatında elemanları birbirinden ayıran malzemelerdir. Ayırıcı banatlardan bazıları ayırma görevi görürken bazılarıda yangın bariyeri, nem bariyeri, ekranlama gibi görevleri vardır.

6.İÇ KILIF VE DOLGULAR

İç kılıf: Ayırıcı tabakalar arasına konulan yalıtkan kılıf ve iç kılıflardır.

Dolgular: Çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır. iç kılıf ve dolgular genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalı ve malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

7.EKRANLAR

Kablolarda yapılan ekranlamaların amacı, kablo tarafından taşınan sinyallerin kablonun bulunduğu ortamdaki elektromanyetik bozucu girişimlerden etkilenmemesini sağlamaktır.

8.AYIRICI KILIF

Üst üste gelen ayrı metaller arasına yalıtkan bir kılıftır. Ayırıcı kılıflar genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalıdır.
Bu malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

9.METALİK ZIRH

Kablolar döşeme ve çalışma sırasında meydana gelebilecek mekanik etkilerekarşı genellikle ek bir korumaya ihtiyaç duyarlar.
Bu zırhlar ayrıca topraklama ve ekran koruyucu olarak işlev görürler.

10.KORUYUCU DIŞ KILIFLAR

Kabloyu dış etkilerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan malzemedir.

UA-78954539-1